top of page

תקנון ושימוש באתר

1. כללי
1.1 . בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
1.1.1 . האתר – אתר האינטרנט ״עמותת הסוס המעופף״.
1.1.2 . המפעילה – עמותת בוגרי יחידת ״רוכב שמיים", ע"ר מספר 580672038 המפעילה
את אתר האינטרנט.
skyriders5353@gmail.com : דואר אלקטרוני
טלפון: 050-989-0589
1.2 . הכניסה לאתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין. בעצם השימוש
והגלישה באתר הנך מביעה את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה. אם אינך
מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר .בכל עת רשאית המפעילה
לשנות את תנאי השימוש האמורים באתר, ללא מתן הודעה מראש.
1.3 . לשם נוחות הקריאה התנאים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים
באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
1.4 . המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שמה המאוגד ו/או את התקנון מפעם לפעם
על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
1.5 . עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעילה לא תישא באחריות כל
שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.6 . כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמינה באתר ולא ישמשו בפרשנות
התקנון.

 

2. המשתמשים
2.1 . כל אדם רשאי להשתמש בחלקי האתר שאינם מצריכים סיסמא. עבור החלקים אליה ם
נדרשת סיסמא תינתן גישה רק למי שעונה על הקריטריונים לחברות בעמותה כפי
שמובאים בתקנון העמותה.
2.2 . על אף האמור לעי ל, העמות ה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש
באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובי ן אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך
במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
2.3 . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסב ר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה
בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיע ה
בעמותה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר או כל שימוש פסול אחר.

 

3. מדיניות פרטיות
3.1 . השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצד הגולשים לכל התנאים המפורטים בתקנון
זה. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצד הגולשים לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף
של המידע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
3.2 . בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים
כגון: שם, כתובת, מען, דרכי התקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. שירותים אלה יינתנו
רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש. הזנת הפרטים האישיים באתר ייחשב
כהסכמה מצד הגולשים למסירת הפרטים וגולש/ת אינו/ה יכול/ה להעלות טענה ו/או
תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
3.3 . הפרטים האישיים של כל מזמינה ישמרו במאגר המידע של המפעילה. בהתאם להוראות
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- , כל מזמינה רשאית, בכל עת, לפנות למפעילה ולבקש
לעיין במידע הנוגע לגביה ומצוי במאגר זה.
3.4 . כל מזמין זכאי לבקש מהמפעילה למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים
המצויים במאגר המידע, והמפעילה תפעל בהתאם להוראות הדין.
3.5 . המפעילה תימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה לידי צדדים
שלישיים, ותעשה זאת רק במקרה בו ניתנה הסכמה מפורש למסירת המידע. המפעילה
תמסור את המידע האישי אם תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או על ידי רשות
מוסמכת וכן לצורך ביצוע השירותים.
3.6 . המפעילה רשאית להשתמש בנתונים האישיים אשר ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות
הרגלי הגלישה של הגולש/ת, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר
(במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך
זו אינו מידע מזהה.
3.7 . המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אולם אין בכך כדי להבטיח
הגנה מלאה על המידע שיימסר למפעילה דרך האתר. לפיכך, המפעילה אינה מתחייבת
שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועל כל גולש לשקול
בזהירות את המידע שמועבר לאתר.
3.8 . המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא
מתן הודעה מראש.

 

4. מאגר מידע
4.1 . ייתכנו שירותים באתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מען
וכד'. על כל גולש למסור פרטים מדויקים, נכונים ומהימנים.
4.2 . מידע שנמסר על ידי הגולש יישמר במאגר המידע שבבעלות המפעילה. המפעילה תעשה
שימוש במידע זה בכפוף למדיניות הפרטיות שבתקנון זה.
5. ניוזלטר
5.1 . כל גולש נותן את הסכמתו לכך כי המפעילה תהיה רשאית לשלוח לתיבת הדואר
ניוזלטר. כל גולש רשאי להסיר HTML האלקטרונית שלו הודעות אלקטרוניות בפורמט
את עצמו מרשימת התפוצה של הניוזלטר בכל עת באמצעות שליחת בקשת הסרה.

 

6. אחריות
6.1 . המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש במידע או בשירותים שימצאו
באתר.
6.2 . המפעילה לא תחוב באחריות לנזק שנגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים ו/או טעות
באתר.
6.3 . המפעילה לא תישא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה
המפעילה את האתר.
6.4 . המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא
מתן הודעה מראש. לא תהיה לגולש כל תביעה ו/או טענה בעניין ז ה.
6.5 . נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את המפעילה .

 

7. מקום השיפוט והדין החל
7.1 . על תנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי
בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים
לכך בעיר תל-אביב יפו.

 

8. קישורים
8.1 . באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים
בבעלות המפעילה והמפעילה אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ו/או חוקיותם. כמו כן,
המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהי מדיניות
הפרטיות של כל אתר מקושר.
8.2 . אין לבצע קישור לאתר זה, אלא בהסכמת המפעילה מראש ובכתב.
8.3 . כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, מדגמים, שיטות ו/או סודות מסחריים,
הנם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל, על הנתונים באתר, תיאור מילולי, אייקונים וכדומה, וכל פרט אחר הקשור
להפעלתו.
8.4 . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני
מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, מבלי לקבל רשות
של המפעילה מראש ובכתב.
8.5 . ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי צדדים
שלישיים, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא
הסכמתן.
8.6 . יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
8.7 . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות
וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של Crawlers, Robots מסוג
תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת
לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
גלויה או סמויה. , (Frame) 8.8 . אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת
8.9.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר
או פרוטוקול תקשורת – המשנים את
עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם
ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

9. יצירת קשר

skyriders5353@gmail.com :לכל שאלה אודות נהלי המידע שלנו, תוכלו ליצור איתנו קשר במייל

bottom of page